Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70653356. 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve en in opdracht van wie door BENJHI diensten en/of goederen worden geleverd.
  2. BENJHI: gevestigd aan de Maassluisstraat te Amsterdam.
  3. Partijen: Opdrachtgever en BENJHI.
  4. De opdracht: de in overleg tussen Opdrachtgever en BENJHI bepaalde diensten en/of goederen, welke door BENJHI aan Opdrachtgever zullen worden geleverd en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder de levering van de betreffende diensten en/of goederen zal geschieden en derhalve wederzijds is overeengekomen.
  5. Diensten: alle programma’s en evenementen welke door BENJHI worden georganiseerd.
  6. De overeenkomst: de door partijen schriftelijk overeengekomen opdracht.
  7. Derden: bij de uitvoering van de opdracht, niet tot de onderneming van BENJHI behorende, ingeschakelde zelfstandigen, hierbij moet bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan andere leveranciers zoals locatie, hostesses etc.

ARTIKEL 2 – Algemeen
2.1. Voor zover tussen partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door BENJHI ten behoeve van Opdrachtgever te leveren diensten en/of goederen en op alle opdrachten van Opdrachtgever aan BENJHI, daaronder begrepen iedere vervolg opdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Overeengekomen leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor BENJHI de diensten en/of goederen te leveren. Overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als een fatale termijn te beschouwen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Offerte

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend. Indien geen geldigheidsduur is genoemd geldt een termijn van veertien dagen.

3.3. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

3.4. Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door BENJHI als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever door middel van het ondertekend retourneren van de offerte aan BENJHI.

4.2. Aanvaarding van een offerte dient uiterlijk twee weken voor de leveringsdatum plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – Kostenvergoeding

5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen worden alle geleverde diensten en/of goederen door BENJHI in rekening gebracht op basis van één van de twee onderstaande methoden:

  1. Uurtarief: alle door BENJHI geleverde diensten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht volgens het vooraf aan Opdrachtgever kenbaar gemaakte uurtarief.
  2. Fixed fee: BENJHI en Opdrachtgever komen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden een vast bedrag overeen waartegen de overeengekomen diensten en/of goederen zullen worden geleverd.

5.2. BENJHI stelt Opdrachtgever op de hoogte van de te verwachten kosten alvorens BENJHI een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt.

5.3. Alle kosten die bij BENJHI in rekening worden gebracht en welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de opdracht door BENJHI ten behoeve van Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de overeengekomen leveringsdatum de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren een niet-voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is BENJHI gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5.5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever. 5.6. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van BENJHI

6.1. BENJHI draagt er zorg voor dat de levering van diensten en/of goederen deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

6.2. BENJHI draagt er tevens zorg voor dat de levering van de diensten en/of goederen geschiedt door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 7 – Het inschakelen van derden

Voor de uitvoering van de opdracht is BENJHI gerechtigd om derden, welke niet tot zijn onderneming behoren, in te schakelen. Partijen zullen hieromtrent te allen tijde vooraf in nader overleg treden.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

8.1. BENJHI is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de levering van de goederen en/of diensten in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd.

8.2. Voorzover tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door BENJHI het gevolg zijn van de omstandigheid dat Opdrachtgever diens verplichtingen als bedoeld in artikel  9.1., 9.2. en/of 9.3. niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is BENJHI daarvoor niet aansprakelijk.

8.3. BENJHI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de opdracht.

8.4. In geval niettegenstaande de in artikel 8.3. vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op BENJHI mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van BENJHI in ieder geval niet het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade.

8.5. BENJHI is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de opdracht door derden als bedoeld in artikel 7, tenzij daarover vooraf tussen BENJHI en Opdrachtgever schriftelijk een afwijkende regeling is getroffen.

8.6. BENJHI vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze in de uitvoering van de opdracht is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen aan de zijde van BENJHI.

8.7. BENJHI gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.

8.8. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

ARTIKEL 09 – Overmacht

09.1. In geval van overmacht heeft BENJHI het recht, na kennisgeving aan Opdrachtgever, zijn verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

09.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die BENJHI redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de opdracht wordt verhinderd.

09.3. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen omstandigheden.

09.4. BENJHI is gehouden Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich aan de kant van BENJHI een geval van overmacht voordoet.

ARTIKEL 10 – Annulering

10.1. BENJHI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten; na het sluiten van de Overeenkomst BENJHI omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

10.2 BENJHI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien; de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

10.3 BENJHI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BENJHI kan worden gevergd.

ARTIKEL 11 – Schade

11.1. Schade of breuk toegebracht door Opdrachtgever aan materialen toebehorend aan BENJHI, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11.2. Verlies van materialen toebehorend aan BENJHI tijdens de uitvoering van de opdracht, op een aan Opdrachtgever toebehorende locatie, wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling

12.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden.

12.2. De in artikel 14.1. bedoelde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien  Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is BENJHI gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

12.3. Indien BENJHI over dient te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag komen de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 60,00.

ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

13.1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

13.2. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 14 – Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de opdracht is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is BENJHI niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

ARTIKEL 15 – Vergunningen

Indien voor uitvoering van de opdracht toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig, voor zijn rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan BENJHI blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 16 – Diversen

Indien één der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17 – Geschillen

17.1. Elk geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.2. Op alle door BENJHI gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere overeenkomsten met Opdrachtgever is met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – Slotbepalingen

18.1. Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.

18.2. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien BENJHI geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

18.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ondertekening van de opdracht c.q. offerte.

 282 total views,  1 views today